Mieszkania rynek pierwotny Gdańsk

WSPÓŁTWORZYMY

MIASTO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych klientów

Administratorem danych osobowych klientów jest „Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 26.

II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych należy skontaktować się na adres e-mail: rodo@investing.com.pl; pod numer telefonu 58 301-22-04; lub pisemnie na adres siedziby naszej Spółki w Gdańsku (80-853), ul. Wały Jagiellońskie 26.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator danych osobowych klientów będziemy przetwarzać:

W celu oferowania naszych produktów i usług na podstawie zgody klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W celu przekazania danych kancelarii notarialnej przygotowującej akty notarialne oraz podmiotowi wskazanemu przez klienta i działającemu na wyraźne polecenie w zakresie wydawania i składania pisemnych oświadczeń o danych osobowych klienta, celem przekazania ich wskazanej przez klienta instytucji kredytującej, na podstawie zgody klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W celu zawarcia umowy z klientem, na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W celu wykonania i na podstawie zapisów umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej sprzedaży, umowy „deweloperskiej” lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego/użytkowego i umowy sprzedaży tego lokalu, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu założenia konta powierniczego nabywcy lokalu, w celu wystawiania stosownych dokumentów finansowych i dokonywania
obowiązkowych rozliczeń podatkowych

W celu przekazania danych klienta zarządowi wspólnoty mieszkaniowej, której klient jest/będzie członkiem, ponieważ jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (w interesie klienta jest bowiem wykonywanie praw członka wspólnoty w zakresie współdecydowania o sprawach wspólnoty przekraczających zakres zwykłego zarządu, w interesie wspólnoty jest zaś wykonywanie przez klienta ustawowych obowiązków właściciela lokalu będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO)

W celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, wykazania spełnienia wymogów umowy kredytowej zawartej przez naszą Spółkę na finansowanie realizowanej przez Spółkę inwestycji, stanowiących realizację naszego prawnie uzasadnionego w tym
interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celu dokonania wymaganych prawem rozliczeń podatków w związku z zawartą z klientem umową, badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celu oferowania klientom produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opisanych powyżej, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e i f RODO. Spółka przestanie przetwarzać dane klienta w wyżej wykazanych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do klienta danych istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów klienta, praw i wolności lub dane klienta będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego/ofertowania. Jeżeli klient skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe klienta wynikające z planowanego zawarcia umowy rezerwacyjnej, umowy przedwstępnej sprzedaży, umowy „deweloperskiej” lub umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu/domu, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tymi umowami, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, w ciągu 12 miesięcy od złożenia klientowi przez nas oferty, dane osobowe klienta przetwarzane przez Spółkę w związku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami zmierzającymi do zawarcia umowy, zostaną przez Spółkę usunięte w terminie 30 dni, od upływu ww. okresu, za wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego/ofertowania.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego/ofertowania naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub Spółka ustali, że dane te uległy dezaktualizacji.

VI. Odbiorcy danych

Dane osobowe klienta mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, w celu realizacji zadań związanych z profilem działalności, tj. bankowi kredytującymi inwestycje, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowo-księgowe, kancelarii notarialnej sporządzającej umowy lub oświadczenia, dla których
powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają zachowania formy aktu notarialnego lub w strony zgodnie postanowiły o zachowaniu tej formy.

Do danych klienta mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. wykonawcy robót budowalnych, realizujące obowiązki wynikające z rękojmi za wady lub dokonujące z klienta polecenia przeróbki lokatorskie w wybranych lokalu, firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód oraz organy skarbowe i podmioty, którym obowiązek udostępnienia danych wynika z
powszechnie obowiązujących na terytorium RP przepisów prawa, a podmioty do tego uprawnione wystąpią do Spółki ze stosownym zażądaniem.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, klientowi przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. z art. 6 ust. 1 lit.a RODO i stanowi warunek zawarcia umowy.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy itp.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania, w oparciu o dane podane w formularzu.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych klienta do oceny niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy klienta, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.

X. Prawo wycofania zgody

Informujemy, że jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w każdej chwili maja Państwo prawo do jej cofnięcia.

Jeżeli chcieliby Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o:

 • Wysłanie wiadomości do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres email: rodo@investing.com.pl
 • bądź na adres siedziby Spółki: Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. kom., ul. Wały Jagiellońskie 26, 80-353 Gdańsk, – z dopiskiem: „ Inspektor ochrony danych”,

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, cofnięcie jej nie spowoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego czasu było nielegalne. Wobec tego, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe, a jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

XI. PLIKI COOKIE

Aby zapewnić Państwu sprawne i wygodne funkcjonowanie naszej strony internetowej, informujemy że korzystamy z plików “cookies” (tzw. “ciasteczek”) posiadających dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zostają przechowywane  w urządzeniu końcowym internauty w chwili przeglądania strony www. Dzięki temu strona może na dłużej zapamiętać czynności i preferencje internauty, co zwiększa komfort przeglądania naszej strony.

W celu wykorzystywania plików cookies na naszej stronie internetowej przetwarzamy poniższe informacje tekstowe:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody ( zgoda na wykorzystanie cookies pojawia się podczas pierwszego wejścia na stronę internetową). Powyższe dane są automatycznie zapisywane w tzw. logach serwera, przy każdym korzystaniu z naszej strony internetowej.

CELE UŻYTKOWANIA PLIKÓW COOKIE

Strona używa plików cookie w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa – ochrony danych osobowych. Ciasteczka są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników i zapobiegania osobom nieupoważnionym korzystania z panelu klienta,
 • utrzymaniu stanu sesji – w trakcie logowania się do panelu, pliki cookie umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po włączeniu nowej podstrony nie trzeba ponownie logować się do panelu,
  co podnosi komfort korzystania ze strony internetowej,
 • tworzenia statystyk – które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
  ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

JAK KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIE?

Aktywowanie ciasteczek nie jest konieczne w prawidłowym funkcjonowaniu strony. Ułatwiają jedynie przeglądanie jej zawartości. Użytkownik strony może dokonać zmian dotyczących plików cookie. Może samodzielnie je kontrolować i usuwać. Ustawienia przeglądarki umożliwiają blokowanie automatycznej obsługi plików cookie, bądź informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Jest to natomiast związane z zablokowaniem części opcji i usług lub z całkowitym brakiem dostępu korzystania z Serwisu.

Brak zmiany powyższych ustawień jest równoznaczny z akceptacją plików cookies. tj. konfiguracja systemu, która umożliwia korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez INVESTING informacji, o których mowa w niniejszej polityce, zgodnie z art. 173 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. późn. zm.).